VESPA CLUB OF FINLAND SÄÄNNÖT 5.5.1997

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vespa Club of Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Somero.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Piaggion valmistamien moottoriajoneuvojen harrastajat, kohottaa jäsenistön liikennekulttuuria ja ajoneuvon hallintaa, edistää Piaggion valmistamien  ajoneuvjen museorekisteröintiä ja toimia kansainvälisten yhteyksien luojana ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä eri maiden Vespa-kerhoihin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää valtakunnalisia kokoontumisajoja
 • kilpailuja ja taitoajoa
 • antaa valtakunnallisena merkkikohtaisena yhdistyksenä asiantuntijalausuntoja.
 • valtakunnalisena yhdistyksenä perustaa paikkakuntakohtaisia rekisteröimättömia osastoja, joiden nimi on Vespa Club of Finland (paikkakunnan nimi) Osasto.
 • perustaa ja ylläpitää internetissä yhdistyksen kotisivua, joka sisältää tietoa .
 • yhdistyksen toiminnasta, tietoa eri Piaggio valmistamien akoneuvojen tekniikasta sekä tietoa museoinnista ja siihen liittyvistä laeista.
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tekee aloitteita liikenne- ja vakuutusasioissa ja muissa liikennekultturia kehittävissä asiaoissa.
 • toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksua jonka suuruuden määrää syyskokous, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttejä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jasenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kumallekkin jäsenryhmälle syyskokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puhenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmea viikkoa ennen vuotuuiskokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyy pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mileipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan raitkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissä kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsämän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostiosoitteeseen laitetulla kutsulla tai kirjeellä jäsenille joilla ei ole sähköpostiosoitetta.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevät kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat joka toinen vuosi
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Somerolla 5. toukokuuta 1997